Kalle Päätalo –seura ry.:n säännöt

                                                        1§

Yhdistyksen nimi on Kalle Päätalo –seura ry. ja kotipaikka on Taivalkoski.

                                                        2§

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 1. Kalle Päätalon henkilöön ja tuotantoon kohdistuvan mielenkiinnon ja harrastuksen herättäminen ja edistäminen sekä Kalle Päätalon elämään ja teoksiin liittyvien muistojen ja muun aineiston kokoaminen ja vaaliminen.
 2. Kalle Päätalon henkilön ja tuotannon innoittaman ja muun suomalaisen luovan kirjallisuuden ja taiteen tukeminen sekä niihin liittyvän tutkimustoiminnan edistäminen.
 3. Kaikkinaisen taivalkoskelaisen kulttuurityön vaaliminen ja edistäminen.

Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia kulttuuritilaisuuksia ja tapahtumia ja osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan tarkoituksiaan edistävään julkaisutoimintaan ja pitää yllä toimintaansa tarvittavia tiloja. Yhdistys voi jakaa palkintoja ja apurahoja kirjallisesti lahjakkaille henkilöille. Yhdistys voi perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja.

                                                        3§

Yhdistykseen voidaan hyväksyä:

 1. varsinaisiksi sekä ainaisjäseniksi yhdistyksen tarkoitusperät hyväksyviä henkilöitä, rekisteröityjä yhdistyksiä ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä,
 2. kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat erityisesti ansioituneet yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa.

Yhdistys voi perustaa ja jakaa ansiomerkkejä jäsenilleen, jotka joko yhdistyksen piirissä tai muuten toimimalla ovat erityisesti kunnostautuneet yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle vuosijäsenmaksun ja ainaisjäsenet kertakaikkisen jäsenmaksun, joiden suuruus määrätään vuosikokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta.

Jäsen, joka kolmena peräkkäisenä vuonna ei ole maksanut jäsenmaksua, katsotaan eronneeksi jäsenyydestään.

                                                        4§

Yhdistyksellä on johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 6-9 jäsentä ja 0-3 varajäsentä. Jos johtokunnan jäsenmäärä pienenee, valitaan pois jäävät jäsenet arvalla. Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Puheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Erovuorossa on kolme jäsentä vuosittain, kahtena ensimmäisenä vuotena arvan mukaan. Sihteerin, rahastonhoitajan ym. tarvittavat virkailijat johtokunta valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolelta vuosittain.

                                                        5§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan jäsenen kanssa.

                                                        6§

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on esitettävä toiminnantarkastajalle 15. maaliskuuta mennessä. Toiminnantarkastajan on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle viimeistään 31. maaliskuuta. Yhdistyksen tilejä ja toimintaa tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

                                                        7§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 2. todetaan kokouksen laillisuus,
 3. esitetään toimintakertomus,
 4. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto,
 5. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
 6. päätetään jäsenmaksuista,
 7. vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma,
 8. vahvistetaan johtokunnan jäsenten määrä joka kolmas vuosi,
 9. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi,

10. valitaan jäsenet erovuorossa olevien johtokunnan jäsenten tilalle

 1. 11.  valitaan varajäsenet joka kolmas vuosi,
 2. 12.  valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan sekä

13. käsitellään muut johtokunnan esittämät ja yhdistyksen jäsenten vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisesti johtokunnalle ilmoittamat asiat.

                                                       8§

Muita kokouksia pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää.

                                                        9§

Kutsu vuosikokoukseen toimitetaan yhdistyksen jäsenille kahta viikkoa ennen kokousta kirjeellä tai ilmoituksella paikallislehdessä sekä seuran internet-sivuilla. Kutsu muuhun kokoukseen toimitetaan jäsenille viikkoa ennen kokousta erikseen sovittavalla tavalla. Tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavoin kuin kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen. Johtokunnan kokoukseen ja vuosikokoukseen voidaan osallistua myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

                                                        10§

Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta. Toimintansa tukemista varten yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttimääräyksiä sekä kartuttaa varojaan arpajaisista, keräyksistä, maksullisista taide- ja kulttuuritilaisuuksista sekä julkaisuista saamillaan tuotoilla hankittuaan tarvittaessa luvan asianomaiseen varojen kartuttamiseen.

Kiinteän omaisuuden ostoon, rakentamiseen ja myymiseen sekä kiinnitettävien lainojen ottamiseen johtokunnalla tulee olla yhdistyksen kokouksen hyväksyvä päätös.

                                                        11§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa ¾ ääntenenemmistöllä. Päätös yhdistyksen lopettamisesta on tehtävä niin ikään ¾ ääntenenemmistöllä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous, kuitenkin niin, että näiden kokousten väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi.

Yhdistyksen lopettaessa toimintansa sen varat on luovutettava taivalkoskelaisen kulttuurin ja perinteen hyväksi toimivalle oikeuskelpoiselle yhteisölle.

                                                        12§

Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Taivalkoskella 23. päivänä tammikuuta 1979

Taivalkoskella 11. päivänä maaliskuuta 2001

Taivalkoskella

Kalle Päätalo –seura ry

Taivalkoski y-tunnus 1083555-4

Jaa tämä sivu